top of page

לפתוח שיחה

בליווי אדריכלי ותכנון עירוני מקצועי התמודדנו עם מגוון תהליכי שיתוף ציבור וזכינו ללמוד ידע יישומי ועדכני. אנו מאמינים ומיישמים גישה של הקשבה לשטח ולאנשים בכל שלב של תוכנית, מתוך הבנה כי מהלך כזה תורם ומדייק כל תהליך שישנוי פיזי ותורם לקיימות שלו לאורך כל שלבי הפרויקט. 

 עיצוב התהליכים שלנו נעשה  בגישת מנהיגות השתתפותית המיועדת להתמודד עם מצבים של מורכבות ולהניע אותם באנרגיה מעורבות ושותפות בנוגע למהלך ולשטח המיועד.   

bottom of page