top of page

מנהיגות השתתפותית

היא תפיסה ואסופה של כלים המיועדים לאפשר תנועה מחוכמת הכלל אל יצירה משותפת. בהתאמה לאתגרים מורכבים הגישה מושתתת על עיצוב תהליך ומרחב דינמי שנותן הזדמנות לחרוג מן המסלול המוכר ומתוכנן, אל עבר מקומות ורעיונות חדשים ויצירתיים וכל זאת בהסתמך על הביטוי והחוסן האישי, הקבוצתי והתהליכי. 

מציאות של מורכבות ואי וודאות כבר מקבלת את מעמדה בתרבות הארגונית, אקדמית, מקצועית וקהילתית, ומנהיגות השתתפותית מאפשרת הבנייה והחזקה של תהליכי שינוי, יצירה והעצמה בתנועה דינמית של מעלה מטה ומתוך הווה מתהווה. 

 

  • איך ננוע מנקודה A ל B ונמצא את C תוך כדי ?

  • כיצד נאפשר לכל חברי הצוות לצאת מהמוכר וידוע אל עבר יצירה

שמחוברת לכשרונות ולתשוקות שלהם?

  • כיצד נאפשר מרחב סובלני ומכיל לדון בנושאים הכבדים  בקלות חיונית?

בין הכלים: מעגל. קפה עולם. טכנולוגיית המרחב הפתוח. Storytelling.

הנחיה גראפית. כלי תאוריית U. פלייסמייקינג השתתפותי.ועוד.

מידע על הכלים :

bottom of page